Savez Autizam Srbija2019-03-06T13:50:02+00:00

Project Description

Savez Autizam Srbija

SRBIJA

Savez Autizam Srbija osnovan je 1977. godine. U okviru Saveza funkcioniše 16 lokalnih udruženja čija se mreža stalno širi. Savez je neprofitna organizacija i svi aktivni članovi, roditelji i stručnjaci, su volenteri.

Skupština i upravni odbor Saveza, koji donose sve odluke koje se tiču rada Saveza, sastavljeni su od roditelja iz čitave Srbije.

Savez ima i Stručni tim, koji je sastavljen od stručnjaka različitih profila: specijalnih edukatora, nastavnika, psihologa, psihijatara, negovatelja, medicinskih sestara, lekara itd. Finansiranje Saveza vrši se putem projekata i donacija. Savez je član Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije i punopravni član organizacije Autizam Evrope.

Misija Saveza je unaređenje kvaliteta života osoba sa autizmom i njihovih porodica sa fokusom na očuvanju, zaštiti, unapređenju i promovisanju međunarodno ustanovljenih standardau oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda.

Savez kontinuirano radi na pronalaženju i unapređenju sistemskih rešenja za ostvarivanje prava osoba sa autizmom na:

 • Adekvatnu dijagnostiku
 • Obrazovanje
 • Pravo na rad
 • Kvalitetnu zdravstvenu zaštitu
 • Socijalnu zaštitu
 • Pomoć njihovim porodicama

Neke od aktivnosti Saveza:

 • Zastupanje prava osoba sa autizmom i njihovih porodica
 • Zastupanje osoba sa autizmom i njihovih porodica u pojedinačnim slučajevima
 • Osnaživanje osoba sa autizmom
 • Edukacija roditelja i stručnjaka
 • Kreiranja i implementiranje novih servisa podrške
 • Iniciranje i otvaranje dnevnih boravaka za osobe sa autizmom u zemlji (prvi je otvoren 1989.)
 • Predah usluga
 • Vikend program
 • Asistent u porodici
 • Savetodavne i terapeutske usluge za roditelje
 • “Help line”, telefonska linija pomoći za roditelje
 • Informator za ostvarivanje prava osoba sa autizmom i njihovih porodica, štampano i elektronsko izdanje

Savez je takođe aktivno učestvovao u kreiranju i usvajanju:

 • Zakona o inkluzivnom obrazovanju
 • Zakona o rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
 • Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Zakona o javnom informisanju

Srednjeročni ciljevi Saveza

 • Formiranje Nacionalnog registra koji bi omogucio precizan uvid u broj osoba sa autizmom. Postojanje Registra takođe bi olakšalo osobama sa autizmom ostvarivanje svih prava, a državi planiranje sredstava i resursa.
 • Donošenje Nacionalne strategije za autizam, koja bi pokrivala problematiku od najranijeg (dijagnostika) do najstarijeg doba (zdravstvena zaštita i podrška) osoba sa autizmom.
 • Poštovanje svih izglasanih zakona koji štite prava osoba sa autizmom.
 • Razvijanje servisa podrške, kao što su dnevni centri, asistent u porodici, predah usluga, stanovanje uz podršku i njihova sistemska implementacija.
 • Srednje obrazovanje i postojanje adekvatnih zanimanja za osobe sa autizmom, kako bi zapošljavanje u uslovima tržišta rada postalo moguće.
 • Veća edukovanost zdravstvenih radnika za lečenje bolesti koje nisu posledice autizma, kao što su bolesti iz oblasti kardiologije, neurologije, onkologije, ginekologije itd.
 • Uključivanje pojedinaca i grupa direktno pogođenih autizmom (roditelji i udruženja) u proces donošenja zakona, politika i odluka.

Angažovano osoblje

Nenad Glumbić
Nenad GlumbićIPA+ istraživač i trener
Doktorat nauka iz oblasti specijalne edukacije stečen na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Zaposlen je kao redovni profesor na Univerzitetu u Beogradu i glavni istraživač na projektu “Socijalna participacija osoba s intelektualnom ometenošću”. Njegov istraživački rad uglavnom je orijentisan na oblast autizma i intelektualne ometenosti. Autor je i koautor tri knjige i više od 300 naučnih radova. Kao istraživač proveo je dva meseca na univerzitetima Bristol i Oksford.
Bio je saradnik na projektima “Unapređivanje kvaliteta usluga u ustanovama socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom” (Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike); “Lokalni plan akcije za decu” (UNICEF); “Osnivanje centra za inkluzivno predškolsko obrazovanje u gradu Kragujevcu” (UN-Habitat); “Strukturisanje i institucionalizacija usluge dnevni boravak” (Humanitarna organizacija “Dečje srce”); “Uključivanje u obrazovanje dece sa teškoćama u razvoju I zapošljavanje osoba sa invaliditetom – Midway” (USAID – Misija u Srbiji); “Podrška radu komisija za procenu i orijentaciju dece sa posebnim obrazovnim potrebama i centrima za dnevni boravak dece sa ometenošću” (UNICEF – Kancelarija u Crnoj Gori); “Reforma sistema socijalne zaštite i brige o detetu: podsticanje socijalne inkluzije” (UNDP).
Sunčica Petrović
Sunčica PetrovićIPA+ tehnički koordinator i trener
Koordinator projekata i međunarodne saradnje u Savezu. Član Saveza od 1999, a od 2007. član Autizma Evrope.
Vođa tima Saveza i koautor u međunarodnim projektima “IPA+ Inkluzija osoba sa autizmom u Evropi. Specijalizovani model obuke za stručnjake” finansiran od strane programa Ersamus+ i “DE-ENIGMA: unapređenje socijalne imaginacije kod dece sa autizmom” finansiran od strane programa H2020.
Kreirala je i pisala nacionalne projekte: “Istine i predrasude o autizmu”, “Asistent u porodici”, “Vikend program”, “Savetodavni rad za roditelje”, “Pravna pomoć”, “Savetovalište”, “Medicinske sobe”, “Radno-kreativni centar”. Organizovala je i moderirala konferencije “Autizam 2006.”, “Jednake mogućnosti za sve”, “IPA+ Trening za inkluziju”.
Učestvovala je u planiranju i organizaciji događaja i kampanja: promocija muzičkog CD-a “Vilinska pesma”, međunarodne kampanje povodom Svetskog dana autizma “Osvetljeno plavim”, obeležavanje Evropskog dana autizma.
Sarađivala je sa relevantnim organizacijama i institucijama, Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo zdravlja, Autizam Evrope, Autism Speaks, UNDP.
U skladu sa lokalnim potrebama, implementirala je rešenja inspirisana razmenom dobrih praksi sa udruženjim iz regiona i Evrope. U skladu sa programskim ciljevima Saveza, zagovara izmene i dopune pravnog okvira u Srbiji.