Autizam Burgos2019-03-05T09:12:08+00:00

Project Description

Autizam Burgos

ŠPANIJA

Autizam Burgos je roditeljska neprofitna asocijacija socijalne inicijative, osnovana 1984. godine. Članica je Autizma Evrope, Autizma Španije i Federacije autizma Kastilja i Leon.

Glavni cilj ove organizacije je podsticanje i poboljšavanje kvaliteta života osoba sa autizmom i njihovih porodica, kroz stvaranje, razvoj i optimizaciju potrebnih servisa, usmerenih na zadovoljenje njihovih specifičnih potreba.

U ovom trenutku imaju 223 klijenta i 99 zaposlenih stručnih lica. Standard ISO 9001 primenjuje se od 2001.

Njihovu politiku kvaliteta karakteriše:

 • fokusiranost na ljude

 • profesionalizacija

 • inovativni stav

 • transparentnost

 • zasnovanost na naučnim dokazima

 • zasnovanost na zajednici

 • celoživotno obrazovanje

Centri i servisi:

 • Dijagnostična procena i vođenje.
 • Podrška porodici.
 • Specijalna škola za decu s poremećajem iz spektra autizma “Praskozorje”.
 • Dnevni centar za odrasle.
 • Usluge stanovanja “Trešnja i maslina”.
 • Servisi za organizaciju slobodnog vremena.
 • Servisi za osobe sa visokofunkcionalnim autizmom.
 • Program socijalnih veština.
 • Servis personalne asistencije.
 • Akademska podrška.
 • Kapacitet: Zapošljavanje uz podršku.
 • Ostale aktivnosti: Prva Lego Liga, Tehnoartea.
 • Ogranci u drugim mestima: Aranda de Duero, Medina de Pomar, Miranda de Ebro.

Projekti:

 • IPA+
 • SMART-ASD: Razvoj softvera i protokola za pomoć stručnjacima i porodicama da iznađu tehnološka rešenja za učenike sa autizmom i teškoćama u učenju.
 • AUTIZAM I UNIVERZITET: Razvoj materijala za pomoć mlađim osobama sa autizmom da postignu uspeh u visokom obrazovanju.
 • GOVORI: Prevencija nasilja prema deci sa autizmom.
 • AUTIZAM U RUŽIČASTOM: Povećanje svesti i promovisanje znanja o ženama s poremećajem iz spektra autizma.
 • NOVI MOSTOVI KA AUTIZMU, Edukacija za odrasle (2007/2009).
 • RAME UZ RAME, on-line obuka. (2004/2006).
 • ANGLO-ŠPANSKI RAZVOJ U AUTIZMU program (2001).
 • I EVROPSKI PROJEKAT SOKRAT I-II. Intervencija u vodenom okruženju (2000/2001).
 • PROGRAMI EVROPSKOG DOBROVOLJNOG RADA. Nacionalna španska agencija, INJUVE. Od 2000. god. EVROPSKI PROGRAM PORODIČNE RAZMENE. 1999.
 • PROGRAMI PORODIČNE RAZMENE (1998/1999).
 • HORIZONT PROGRAM: radni trening i integracija putem umetnosti (1998/1999)
 • AKCIJA KOMENSKI: Edukativni programi (1997/1998).

Aktivnosti obuke osoblja:

Profesionalni Trening u oblasti zdravstvene i socijalne nege nesamostalnih osoba  

 • Finansiran od strane Evropske unije, Administrativnog odbora Kastilja i Leon i kreditiran putem Javnog servisa za zapošljavanje Kastilje i Leon.

  • 370 sati obuke (u učionici) + 80 sati stažiranja u različitim institucijama ili asocijacijama.
  • Stručni sertifikat, nivo kvalifikacije.
  • Sadržaji: Institucionalna organizacija; Prijem nesamostalnih osoba u instituciju; Razvoj aktivnosti; Higijena i ishrana; Psihosocijalna podrška, komunikacija i slobodno vreme; Održavanje i poboljšanje dnevnih životnih veština.

Početna obuka za nove radnike, volontere i stažiste koji su se pridružili Autizmu Burgos

 • Interni program obuke za osoblje, volontere i stažiste koji dolaze u našu asocijaciju.

  • On-line format, dostupan preko platforme Moodle, procenjeno vreme oko jednog meseca.
  • Strukturisan u četiri celine, pri čemu za svaku od njih učesnik obuke mora da: (1) pročita sadržaje; (2) realizuje praktični zadatak povezan sa svakodnevnim poslom; (3) izvrši pregled literature; (4) uradi test samoprocene.
  • Nastavne jedinice: (1) uvod, konceptualizacija, karakteristike i etiologija autizma; (2) principi intervencije za osobe s poremećajem iz spektra autizma; (3) edukativni programi za osobe s poremećajem iz spektra autizma; (4) specijalizovane intervencije i specifični programi; (5) prednosti: lako rukovođenje većim brojem učesnika, prigodnost i fleksibilnost, obezbeđuje praktična znanja kada god je to potrebno.

Angažovano osoblje

Concepción Gárate García
Concepción Gárate GarcíaMenadžer Autizma Burgos od 1989. godine
Odgovorna za adaptaciju i implementaciju sistema kvaliteta prema ISO 9001/2000 u Autizmu Burgos. Interni revizor i član Komiteta za kvalitet ISO 9001/2000 u Autizmu Burgos.
Koordinator Strateškog plana 2011-2014/2015-2018. Aocijacija Autizam Burgos.
Bogato iskustvo u menadžementu i koordinaciji evropskih programa: Sokrat, HORIZONT, EQUAL, kao i u organizaciji i razvoju međunarodnih izložbi.
Član organizacionog komiteta svih kongresa koje je organizovao Autizam Burgos: 2001 (Autizam i njegove buduće projekcije), 2009 (XV jubilej asocijacije), 2012 (Konferencija o visokofunkcionalnom autizmu) i 2014 (XXX jubilej Autizma Burgos).
Trenutno je član “Komiteta za stare” u Autizmu Španije. Takođe je bila član Komiteta za strateški plan Autizma Španije. Učestvovala je u nekoliko radnih grupa povezanih sa neprofitnim organizacijama i ima veliko iskustvo posmatrača na sastancima Administrativnog saveta Autizma Evrope.
Učestvovala je i u radu CERMI (glavne regionalne organizacije za osobe sa ometenošću) u Kastilja Leon. Ovaj komitet ima konsultativnu ulogu u izradi nacrta i razvoja dva značajna reginalna propisa: Zakona o socijalnim uslugama i Zakona o jednakim mogućnostima osoba sa ometenošću.
Ima temeljna znanja o Nacionalnom zakonu o socijalnoj zaštiti, budući da je pohađala različite obuke i konferencije posvećene toj problematici. Kao menadžer Autizma Burgos učestvuje na sastancima Regionalne administracije socijalnih službi, na kojima se razmatraju pitanja širokog opsega koja se odnose na pružanje podrške osoboma s poremećajem iz spektra autizma (servisi za odrasle, stanovanje itd.).
Celia Gil Horna
Celia Gil HornaIPA+ istraživač
Završila je psihologiju na Univerzitetu u Salamanki (USAL, 2003). Trenutno radi kao terapeut u okviru programa za osobe sa visokofunkcionalnim autizmom u Autizmu Burgos i kao istraživač u programu BBMiradas, namenjenom ranoj detekciji i intervenciji za autizam putem metodologije zasnovane na praćenju pokreta očiju.
U oblasti međunardnih projekata, sarađuje kao ekspert u projektu CIVIS (2016- ), koji obezbeđuje infrastrukturu i podršku koja omogućava osobama sa dijagnozom poremećaja iz spektra autizma da se ponovo uključe u proces rada, a radi i kao menadžer projekta na evropskom projektu SPEAK UP – Razvoj sistema zaštite i osnaživanja dece i mladih osoba sa autizmom kao žrtava zloupotrebe ili nenamernog izvršioca (2013-2016).
Učestvovala je, i kao koordinator i kao trener za obuku stručnjaka, na kursevima “Koordinator usluga namenjenih nesamostalnim osobama u ustanovama socijalne zaštite (2014), koje je organizovala lokalna vlada, Administrativni odbor Kastilja i Leon, kao i na kursevima “Personalni asistent za osobe s poremećajem iz spektra autizma” (2014. i 2016), koje je organizovao Autizam Burgos.
Christian Garcia Serna
Christian Garcia SernaIPA+ Tehnički sardnik
Završio je pedagogiju i socijalnu edukaciju na Univerzitetu u Burgosu (UBU, 2016, 2013). Trenutno radi kao terapeut u okviru programa za osobe sa visokofunkcionalnim autizmom u Autizmu Burgos kao edukator u oblasti razvoja socijalnih veština. U ovom centru obavlja i funkciju koordinatora Servisa za organizaciju slobodnog vremena i menadžera za obuku novih radnika u asocijaciji.
U oblasti međunarodnih projekata, sarađivao je kao ekspert u projektu “Autizam u ružičastom” (2011–2014), čiji je cilj bio bolje upoznavanje grupe žena s poremećajem iz spektra autizma, njihove trenutne situacije, njihovih specifičnih problema i potreba. Takođe je kao ekspert učestvovao u projektu“Autizam i univerzitet” (2014–2016), čiji je cilj bio da se sagleda trenutna situacija mladih osoba sa autizmom u visokom obrazovanju, kao i najdelotvornije strategije i sredstva koja su im potrebna za postizanje uspeha tokom studiranja.
Učestvovao je na mnogim konferencijama i seminarima o edukativnim intervencijama za osobe sa autizmom u školi i nastavnim centrima u zajednici. Tokom poslednjih nekoliko godina prezentovao je svoje radove na kongresima posvećenim autizmu. Koautor je stripa Comic TEA, namenjenog unapređenju socijalnih veština.