Modul 72019-03-04T09:43:10+00:00

Nivo I – Sveobuhvatne obuke

Modul 7

Kompetencije i profesionalni profil

a) Nove profesionalne uloge
• Zašto je važanprofesionalni profil?

b) Profesionalne kompetencije
• Timski rad.
• Inicijativa i kreativnost.
• Fleksibilnost.
• Komunikacija, empatija i pozitivan stav.
• Primena znanja.
• Specijalizovana obuka i kontinuirano obrazovanje

c) Emocionalna regulacija
• Važnost emocionalne samoregulacije u radu u oblasti autizma
• Sindrom profesionalnog sagorevanja, znaci i simptomi
• Emocionalna regulacija
• Vodiči i protektivni faktori

d) Praksa zasnovana na pravima, vrednostima i etici
• Etika
• Medicinski vs. socijalni model ometenosti
• Medicinski model
• Socijalni model
• Pristup iz perspektive ljudskih prava

  1. Razvijanje stavova i vrednosti u skladu s međunarodnim dobrim praksama koje slede pristup zasnovan na pravima.
  2. Shvatanje važnosti kontinuirane obuke i multidisciplinarnog pristupa za stručnjaka iz oblasti autizma.
  3. Shvatanje važnosti praćenja pristupa usmerenog na pojedinca i promovisanja samoopredeljenja i donošenja odluka uz podršku.
  4. Shvatanje značaja podrške porodice i timskog rada.
  5. Saznanje o korisnim strategijama koje omogućavaju optimizaciju komunikacije sa porodicama i koordinaciju sa drugim stručnjacima.
  6. Učenje tehnika emocionalne regulacije i unapređenje samokontrole.

Smatra se da je polaznik uspešno prešao modul ukoliko  na testu ima barem 75% tačnih odgovora.

Test pitanja