Modul 52019-03-04T09:41:45+00:00

Nivo I – Sveobuhvatne obuke

Modul 5

Specifično znanje o konkretnim karakteristikama pojedinaca sa autizmom

a) Individualizovana intervencija kao primarni princip u radu sa osobama sa autizmom.
• Definicija i važnost individualnog plana intervencije.
• Šta se i kako mora prilagoditi kako bi se prilagodila intervencija?
• Individualni pristup kao pravo osoba sa autizmom.

b) Poznavanje pojedinca sa autizmom.
• Snage i slabosti
• Interesovanja i motivacije
• Obraćanje pažnje na specifične potrebe i karakteristike

c) Kognitivni stil ljudi sa autizmom: ličan i jedinstven.
• Uvod i definicija kognitivnog stila.
• Kognitivni stil u autizmu.
• Veštine i sposobnosti koje čine kognitivni stil.

d) Individualizovani planovi intervencije za osobe sa autizmom
• Šta znači kvalitet života?
• Definisanje podrške i klasifikacija prema njihovom intenzitetu
• Planiranje usmereno na pojedinca (PCP – Person-Centered Planning)
e) Tehnike prikupljanja informacija za izradu individualnog plana.
• Sistematska opservacija
• Intervju
• Tehnike za dokumentovanje informacija

  1. Saznanje o tome šta je individualni plan intervencije i njegov značaj za rad sa osobama sa autizmom.
  2. Kako da identifikujete njihove snage i slabosti i njihova interesovanja i motivaciju za unapređenje pristupa zasnovanog na pojedincu, kako bi se poboljšala, ne samo intervencija već i odnos sa tim osobama.
  3. Saznanje o specifičnom kognitivnom stilu osobe sa autizmom kako bi se razvio individualni plan intervencije za njih.
  4. Upoznavanje specifičnih smernica i strategija za izradu individualnog plana intervencije.
  5. Kako sakupljati korisne informacije za procenu ličnih sposobnosti

Smatra se da je polaznik uspešno prešao modul ukoliko  na testu ima barem 75% tačnih odgovora.

Test pitanja