Modul 32019-03-04T09:44:39+00:00

Nivo II – Ekstpertske obuke

Modul 3

Specifični programi podrške i tretmana

a) Intervencija pri neželjenim ponašanjima:
• Pozitivna bihevioralna podrška ponašanju: definicija i karakteristike
• Funkcionalna procena ponašanja
• Izrada plana funkcionalne analize
• ABA metod
• Strategije za kontrolu ponašanja

b) Intervencija u emocionalno-seksualnoj sferi:
• Definicija i konceptualizacija seksualnosti
• Mitovi i utvrđene činjenice o seksualnosti kod osoba sa autizmom
• Karakteristične osobine osoba sa autizmom koje se tiču seksualnosti.
• Ciljevi intervencije koji se tiču seksualnosti
• Efektivne metode i strategije
• Životne faze i glavni aspekti razvoja
• Veštine i strategije u razvoju seksualnog obrazovanja

c) Zdravlje i ishrana
• Senzorni problemi
• Važnost dobre ishrane.
• Problemi u vezi sa ishranom kod osoba sa autizmom
• Rutine i briga o spavanju.
• Fizičke aktivnosti u službi jačanja zdravlja

d) Lična autonomija:
• Koncept i oblasti razvoja lične autonomije
• Model dnevnih životnih aktivnosti
• Vrste intervencije u modelu dnevnih životnih aktivnosti

e) Organizacija prostora i vremena:
• Koncept i značaj strukturiranja
• Teškoće osoba sa autizmom u ogranizaciji vremena i prostora
• TEACCH metoda

f) Upotreba novih tehnologija tokom intervencije:
• Definisanje i konceptualizacija
• Prednosti informaciono-komunikacionog sistema (IKS)
• Koje su koristi IKS-a pri intervencijama sa osobama sa autizmom
• Resursi IKS-a za razvoj veština u više oblasti

g) Postupak otkrivanja i dijagnoze:
• Karakteristike procesa otkrivanja i dijagnoze
• Dijagnostički proces
• Rani pokazatelji
• Dijagnostički kriterijumi DSM-5 i ICD-10
• Dijagnostička sredstva
• Dobre prakse i preporuke za kvalitetan dijagnostički proces DSM-5 i ICD-10

h) Rana intervencija:
• Definicija i karakteristike rane intervencije
• Principi i metodologija dobrih praksi za ranu intervenciju
• Programi rane intervencije
• Denver metod
• Floortime metod
• Hannen metod
• SCERTS metod

i) Razvijanje socijalno-komunikativnih veština:

• Razumevanje prirode socijalnih deficita kod autizma
• Načela, ciljevi i strategije intervencije u socijalnim kompetencijama
• Intervencije u socijalnoj komunikaciji sa decom
• Intervencije u socijalnoj komunikaciji sa neverbalnim osobama sa autizmom
• Intervencije u socijalnoj komunikaciji sa verbalnim osobama sa autizmom.

j) Podrška odraslih sa autizmom
• Specifičnost odraslih sa autizmom
• Oblasti podrške kod odraslih sa autizmom
• Snage odraslih sa autizmom
• Principi intervencije sa odraslima sa autizmom
• Vodič za zapošljavanje i zapošljavanje uz podršku

  1. Povećati znanje o osnovnim karakteristikama autizma
  2. Poznavati potrebe osoba sa autizmom u svim okolnostima tokom čitavog života
  3. Upoznati teorijske i metodološke osnove specijalizovanih intervencija u autizmu i modele za kreiranje i primenu značajne podrške za osobe sa autizmom i njihovim porodicama.
  4. Proširiti znanje o modelima podrške za osobe sa autizmom, uz strategije i modele evaluacije.

Challenging behaviour

Intervention in the emotional-sexual sphere

Health and nutrition

Organization of times and spaces

Sensory issues

Intervention using ICT

Diagnosis

Smatra se da je polaznik uspešno prešao modul ukoliko  na testu ima barem 75% tačnih odgovora.

Test pitanja