FAQ2019-01-24T00:37:40+00:00

FAQ

Ovaj odeljak sadrži skup često postavljanih pitanja i opštih smernica kako bi pomogao onim profesionalcima koji su zainteresovani za uspešno sprovođenje IPA+ obuke na autonoman i nezavisan način.

Podaci sadržani u ovom dokumentu zasnovani su na iskustvu stečenom od strane entiteta zaduženih za obuku u okviru IPA+ projekta. Ove smernice imaju pristup zasnovan na dokazima sa jasnom praktičnom svrhom.

Koliko vremena je potrebno za završetak obuka?

Obe obuke su dizajnirane da se sprovedu za tri meseca sa posvećenošću od 8 časova nedeljno od strane polaznika. Ipak, trajanje može biti povećano ili prilagođeno prema potrebama mentora ili polaznika, ukoliko je potrebno.

Šta je potrebno za implementaciju kurseva?

U cilju implementacije IPA+ obuka potrebno je uzeti u obzir različite vrste resursa:

  • Ljudski resursi: Broj osoblja uključenih u obuku za usmeravanje i vođenje polaznika kroz moguća pitanja i aktivnosti u okviru modula zavisi, naravno, od broja učenika koji učestvuju u svakom kursu. Uzeli smo primer pilot sesija IPA+, dva trenera/mentora su bila uključena u Burgosu (po jedan za svaki nivo); dva trenera/mentora i jedan administrativni radnik u Lisabonu; i jedan koordinator zadužen za prihvatanje i rukovanje aplikacijama i tehničkom delom projekta (MOODLE platforma), i tri mentora koji predstavljaju multikekttorsku saradnju (obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita) u Beogradu.
  • Tehnički resursi: Potrebno je najmanje dva kompjutera sa internet konekcijom kako bi omogućili trenerima/mentorima pristup MOODLE platformi. Tu se čuvaju i prate sadržaji i materijali za obuku. Raspoloživost sobe sa projektorom je takođe neophodna za održavanje susreta licem u lice.

Investirano vreme: Većina napora je uloženo u pripremu obuka. Pre njihovog pokretanja, mentori su uložili oko 20 sati u organizaciju kursa, uključujući i zadatke vezane za regrutaciju polaznika i učitavanje materijala na platformu MOODLE. Kada se obuka izvodi, vreme zavisi od specifičnih sadržaja i aktivnosti unutar svakog modula. Približno, mentori ulažu oko 3-4 sata nedeljno za svaki nivo.

Kome je obuka namenjena?

IPA+ obuke su namenjeni profesionalcima koji rade ili žele da rade u polju autizma i postižu širok kontinuitet profesionalnih profila. S jedne strane, Sveobuhvatni kurs (Nivo I) nudi potpuni pristup autizmu i upućen je profesionalcima bez prethodnog iskustva i / ili obuke u ovoj oblasti. S druge strane, Ekspertski kurs (Nivo II) upućen je profesionalcima sa prethodnim praktičnim iskustvom u oblasti autizma koji žele da prošire i ažuriraju svoje znanje.

Kako bi trebalo da izgleda profil trenera/mentora?

Preporučuje se da mentori IPA+ obuka imaju sledeće veštine:

  • Prethodno iskustvo u pružanju obuke iz oblasti autizma;
  • Široko ranije iskustvo u radu sa osobama sa autizmom;
  • Prethodno iskustvo kao trener, sa veštinama vezanim za komunikaciju, rešavanje konflikata, upravljanje učenicima, korekciju aktivnosti itd;
  • Osnovne kompjuterske veštine;

• Poznavanje sledećih platformi za e-učenje: MOOC, MOODLE itd.

Koliko vremena polaznici treba da investiraju?

Svaki nivo je dizajniran da traje određeni broj sati: između 47-72 sati za Nivo I, i 51-96 sati za Nivo II. Preporučuje se da se otprilike između 6 i 8 sati nedeljno posveti svakom modulu na početku obuke. Nakon pilot obuka, polaznici su dobili povratne informacije o raspodeli vremena unutar modula. Sve u svemu, raspodela vremena bila je odgovarajuća u odnosu na količinu sadržaja i aktivnosti koje su pred njih postavljene.

Kako se može unaprediti komunikacija između mentora i polaznika?

Sredstva i alati koji se koriste za podsticanje komunikacije između različitih aktera uključenih u obuku su sledeći:

  • Od mentor aka polazniku: komunikacija se odvija preko MOODLE foruma (u slučaju da polaznik ima pitanje koje treba da se razreši i koristi drugim polaznicima), direktna poruka na platformi (kada se zahteva privatna poruka o određenom pitanju) ili direktna e-mail komunikacija koja se odnosi na određenu temu ili aktivnost unutar modula. Polaznici šalju svoje završene aktivnosti svojim mentorima koji ih pregledaju i daje povratne informacije. Takođe, komunikacija je podstaknuta zahvaljujući susretima licem u lice ili Skajp konferencijama, po potrebi.
  • Od mentora ka mentoru: Redovna koordinacija se odvija putem e-maila i sastanaka tima, kao i putem telefona ili Skajpa. Evidencije o polaznicima i završetku obuke i statistike se dele putem e-maila. Sastanci tima se održavaju kako bi razmenili ideje o mogućim područjima za poboljšanje ili usaglašavanje o sadržaju i temama za susrete lice u lice.
  • Od polaznik ka polazniku: Komunikacija između polaznika odvija se kroz MOODLE platformu i susrete licem u lice koji promovišu grupne aktivnosti. Međutim, ovo je oblast koja zahteva poboljšanje. Do sada su pripravnici imali priliku da komuniciraju putem platforme (putem direktne poruke ili poruka na forumu). Međutim, iz nekog razloga im nedostaje inicijativa. Preporučujemo da se učesnici ohrabre da se predstavi na platformi prenošenjem kratkih biografija. Može biti korisno da znaju koga treba da kontaktiraju u određenim situacijama. Takođe bi bilo korisno uparivanje polaznika kako bi se polaznik bez iskustva mogao konsultovati sa polaznikom sa nekim prethodnim iskustvom.

Koje su glavne poteškoće tokom implementacije kurseva? Kako se ove poteškoće mogu rešiti?

Problem: Nedostatak tehnoloških veština od strane polaznika i trenera. Iako je MOODLE jednostavan za korišćenje, bilo je nekih polaznika i mentora koji su imali nekih poteškoća da ga pravilno koriste.

Rešenje: Ponuditi prethodnu obuku predavačima i polaznicima o korišćenju platforme putem onlajn tutorijala, stručnog savetnika ili čak dozvoliti učenicima da šalju aktivnosti putem e-meila.

 

Problem: Kratki rokovi za završetak aktivnosti modula.

Rešenje: Produženje rokova kako biste olakšali polaznicima da kompletiraju aktivnosti, individualizovano praćenje prilagođeno potrebama svakog polaznika (ovo je moguće samo ako nema puno polaznika ili samo u konkretnim slučajevima) ili da učiniti potpuno dostupnim module na MOODLE-u na početku, kako bi se omogućilo polaznicima da organizuju svoj rad prema njihovim potrebama, iako je preporučljivo dati im približne rokove kao referencu.

 

Problem: Neki polaznici nisu završili obuku.

Rešenje: Smanjite stopu odustajanja tražeći posvećenost od polaznika ili detaljnije pratiti njihovu aktivnost.

 

Problem: Prema povratnim informacijama koje smo dobili od polaznika, obuka zahteva puno posla i bila je veoma zahtevna u pogledu vremena i truda.

Rešenje: Smanjiti nivo zahteva: npr. ponuditi kraće aktivnosti

 

Problem: Nedostatak vremena za pružanje povratnih informacija učesnicima nakon podnošenja njihovih aktivnosti.

Rešenje: Smanjiti nivo zahteva ili produžiti rokove.

 

Problem: Nedovoljno razumevanje aktivnosti u pogledu onoga što je tačno potrebno i u kom obliku.

Rešenje: Preciznije definisanje kako treba da izgleda određena aktivnost. Utvrditi, približno, obim i oblik materijala koji pripremaju polaznici.

 

Problem: (Ne)prilagođavanje pojedinačnog sadržaja lokalnom kontekstu.

Rešenje: Prilagođavanje sadržaja pojedinačnih aktivnosti lokalnom kontekstu (osim prevoda, u nekim slučajevima je neophodno prilagođavanje teksta).

 

Problem: Teškoće u upotrebi materijala na stranim jezicima. Obavezni materijali su prevedeni ali su na stranim jezicima ponudjeni dodatni materijali.

Rešenje: Obezbediti dodatni materijal odabran na jeziku učesnika obuke.

 

Problem: Potreba za dodatnim razjašnjavanjem pojedinačnog sadržaja.

Rešenje: Obezbediti dodatna objašnjenja snimanjem predavanja ili proširenjem slajdova, pošto neki sadržaj može biti teško razumljiv van konteksta.

 

Problem: Nedostatak definisanja kriterijuma za ispravljanje i vrednovanje teorijsko-praktičnih aktivnosti.

Rešenje: Definisanje kriterijuma za svaku aktivnost i uključivanje u vodiče za učenje.

Lessons learned